Protectia datelor personale

1. Intelesul unor termeni: 
Pentru ca informatiile pe care vi le furnizam prin prezentul document sa fie cat mai clare, explicam in continuare intelesul anumitor termeni utilizati mai jos, astfel cum sunt ei definiti de legislatia aplicabila: 
"date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
"prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
"operator" inseamna persoana care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
"persoana imputernicita de operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
"destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal.
2. Operatorul de date:
   S.C. CLASS AUTO CONSULTING S.R.L.,avand urmatoarele date de contact: sediul social în Pitesti, Str Fratii Golesti Nr 19B, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/1124/2003, CUI 15710723, tel 0248220006 fax 0248220008, în vederea intocmirii facturilor fiscale, a devizelor, a identificarii pieselor solicitate de clienti colecteaza si prelucreaza datele personale ale beneficiarilor serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal.
   Rolul prezentei informari este de a explica, în general, modul în care datele cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor prestate de societate sunt utilizate si scopul în care acestea sunt folosite.
Asigurarea protectiei si a utilizarii adecvate a datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta o prioritate permanenta pentru noi. In mod constant imbunatatim securitatea si masurile de confidentialiate a datelor cu caracter personal pentru a fii in siguranta. Ne propunem sa protejam datele personale ale angaja?ilor ?i sa fim transparen?i cu privire la categoriile de date prelucrate. Ve?i putea gasi aici informa?ii despre datele pe care le colectam ?i catre cine le inaintam. De asemenea, tot aici va explicam masurile pe care le luam pentru a asigura confiden?ialitatea datelor sumneavoastra.
SC CLASS AUTO CONSULTING SRL, prelucreaza in calitate de operator, datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date – denumit in continuare, RGPD.
3.   Scopul în care datele personale sunt utilizate:
      - întocmire facturi/devize/oferte de pret;
      - eventuala identificare vizuala în caz de nevoie prin imagini stocate;
      - încheiere contracte colaborare;
      - încheiere contracte/comenzi, efectuare analize si încercari de laborator in cazul garantiilor;
      - eliberare copii existente în arhiva societatii.
   Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor pentru scopurile precizate, dupa caz, au ca temei:       - o obligatie legala a S.C. Class Auto Consulting Srl.(depunerea declaratiilor fiscale,de tinere a unor evidente solicitate de lege );
      - consimtamântul beneficiarului.
-interesul legitim al operatorului (vanzarea produselor si furnizarea serviciilor oferite de societatea noastra catre alte persoane)
Momentan site-ul nostru nu foloseste cookies, sau alte tehnologii pentru a ne identifica si urmari vizitatorii, sau felul în care utilizeaza site-ul si preferintele de acces pentru site-ul nostru, nu trimitem oferte decat celor care ne solicita acest lucru pe site, nu in scop de publicitate de marketing.
4. Categorii de date prelucrate colectate pe site
- numele, datele de contact, adresa de mail, functia si organizatia in care va desfasurati activitatea (in special in cazul reprezentantilor si -- - angajatilor societatilor partenere - clienti, furnizori, alti parteneri de afaceri;
- adresa, date de identificare (serie si nr. CI, CNP), inclusiv dovada acestora;
- date despre relatia contractuala dintre dvs. si societatea noastra;
- date referitoare la sau necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin - inclusiv, daca este cazul, date cu privire la veniturile - - realizate si/sau premiile primite de la Operator si fata de care societatii noastre ii revin obligatii fiscale (cum ar fi depunerea unor declaratii fiscale)
- date din certificatul de inmatriculare si/sau din cartea tehnica a autovehiculelor, informatii privind problemele tehnice / defectiuni ale autovehiculelor, (in special in cazul persoanelor care achizitioneaza piese de schimb si accesorii pentru autovehicule de la societatea noastra, care beneficiaza de drepturi de garantie, precum si in alte situatii similare);
- prelucram imaginea persoanelor care ne viziteaza locatiile supravegheate video.
5. Destinatarii datelor cu caracter personal:
- personal executie/conducere din cadrul SC Class Auto Consulting Srl
- institutii publice abilitate
In cazul actelor de garantie a unor piese, furnizorii solicitand copie talon, factura emisa catre client, deviz de montaj service, acestea vor fi inmanate persoanei acreditate a furnizorului si numai dupa obtinerea acordului scris/verbal din partea clientului.
6. Perioada de stocare
Datele dvs. personale vor fi pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele. Prin urmare, perioada de pastrare a datelor difera in functie de scopul fiecarei prelucrari de date. Perioada pentru care datele cu caracter personal este pana la termenul maxim impus de lege. Nu vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal mai mult decat este in mod rezonabil necesar, in conformitate cu scopul acestei prelucrari sau conform obligatiilor legale aplicabile.
Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate doar pentru timpul necesar îndeplinirii scopului pentru care sunt prelucrate.
Datele cu caracter personal prelucrate vor fi stocate pe perioada derularii contractului conform legilor in vigoare (arhivelor).
Trebuie men?ionat faptul ca societatea noastra ia în calcul în permanenta cum poate minimiza cantitatea de date personale pe care le folosim. In cazul in care legislatia aplicabila stabileste anumite termene pentru pastrarea informatiilor, atunci datele vor fi pastrate pe intreaga perioada impusa de lege ( 10 ani pentru facturi/chitante, imaginea 30 zile).
In anumite cazuri particulare (cum ar fi, dar fara a se limita la: accidente, aparitia unor situatii litigioase, comiterea de infractiuni sau contraventii, solicitari ale unor autoritati publice, etc.), datele vor fi pastrate pentru intreaga perioada de timp necesara lamurarii in mod definitiv a evenimentului respectiv.
SC CLASS AUTO CONSULTING SRL nu transfera/furnizeaza date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala.
7. Sursa datelor:  datele sunt colectate direct de la dvs, in momentul cand ne transmiteti o cerere de pret completand formularul de contact sau cand plasati o comanda pe site.
  8. Drepturile pe care beneficiarii le au în ceea ce priveste datele cu caracter personal sunt:
dreptul de acces – puteti obtine de la noi o confirmare a informatiilor, a datelor cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra; acesta presupune ca persoana vizata are dreptul de a-i solicita operatorului de date cu caracter personal sa îi transmita o confirmare prin care sa îi comunice o serie de informa?ii referitoare la datele prelucrate, printre care categoriile de date personale, scopul prelucrarii ?i destinatarii carora le sunt dezvaluite datele.
Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, scopul pentru care aceste date sunt prelucrate, durata de prelucrare, modul în care se prelucreaza etc. Dreptul de a fi informat se refera, deopotriva, ?i la obliga?ia operatorului de a informa clientul despre existen?a ?i con?inutul drepturilor de care beneficiaza ca ?i persoana vizata. În cazul de fata, informarea se realizeaza prin afisarea prezentei la sediu, încheierea contractului intre parti (factura)in conformitate cu legisla?ia specifica
dreptul de la rectificarea datelor cu caracter personal – puteti rectifica datele personale, eronate sau le puteti complete;
dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – in anumite circumstante, nu mai exista temeiuri pentru prelucrarea acestora, puteti solicita ca datele pe care le detinem sa fie sterse din evidentele noastre;
dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea activitatilor de prelucrare in cazul in care prelucrarea depaseste cadrul legal in care poate fi realizata;
dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a obtine de la noi, intr-un format structurat, utilizat curent, si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat si de asemene aveti dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator;
dreptul la opozitie – aveti dreptul de a formula obiectii fata de anumite de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi spre exemplu, prelucrarea in scopuri ce tin de marketingul direct;Asemenea dreptului de a avea acces la datele cu caracter personal, acestui drept îi corespunde obliga?ia legala, stabilita de legisla?ie în sarcina operatorului, de a îi comunica persoanei vizate tipul masurilor adoptate ulterior solicitarii acesteia. dreptul de a contesta prelucrerea datelor dumneavoastra personale in scopul comunicarii directe de marketing este absolut;
dreptul de retrage oricand consimtamantul;
dreptul la portabilitatea datelor;
dreptul de a depune plangere ANSPDCP,cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucure?ti, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp[at]dataprotection.ro,
dreptul de a depune o plangere la SC Class Auto Consulting SRL
Modalitatea prin care puteti facet acest lucru:
prin depunerea unei cereri scrie la sediul nostru din Str Fratii Golesti nr 19B la Responsabilul cu Protectia datelor, Toma Sinziana, tel 0729884121 (acestea sunt datele de contact DPO)
pe mail, la adresa sanziana.toma@classauto.ro
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a va adresa justitiei.
9. Modificarile politicii de confidentialitate
Desi cele mai multe schimbari vor fi cel mai proabil minore, vom schimba politica de confidentialitate din timp în timp. Încurajam vizitatorii sa verifice frecvent aceasta pagina pentru orice modificari la Politica de confidentialitate. Daca facem modificari, va vom notifica prin revizuirea Jurnalul de modificari de mai jos.
Jurnalul de modificari:
*/